แบบทดสอบ การเพิ่มคำ

แบบทดสอบเรื่อง การเพิ่มคำ

จงทำเครื่องหมายกากบาท ข้อที่ถูกที่สุด

๑. ข้อความต่อไปนี้มีคำประสมกี่คำ "เจ้าหนี้ไปทวงดอกเบี้ยตามบ้านของลูกหนี้"

ก. ๑ ข. ๒ ค. ๓ ง. ๔

๒. ข้อความต่อไปนี้มีคำประสมกี่คำ "แขกยามอยู่ยามที่หน้าโรงแรม"

ก. ๑ ข. ๒ ค. ๓ ง. ๔

๓. คำซ้อนได้แก่ข้อใด "นักเรียนอดทนและหนักแน่นดีมาก"

ก. นักเรียน ข. อดทน ค. หนักแน่น ง. ข้อ ข และ ค

๔. คำซ้อนได้แก่ข้อใด "เขาเร่งรัดให้ฉันเขียนจดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัด"

ก. เขา ข. เร่งรัด ค. จดหมาย ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

๕. ข้อความต่อไปนี้มีคำประสมกี่คำ "พ่อไปซื้อพัดลม ส่วนแม่ไปซื้อม่านบังตาสำหรับห้องนั่งเล่น"

ก. ๑ ข. ๒ ค. ๓ ง. ๔

ข้อ ๖ - ๑๐ ข้อใดเป็นคำสมาส

๖. ก. สถาปนา ข. อาณาจักร ค. มหารัฐ ง. อ้ายลาว

๗. ก. จินตกวี ข. พระเกียรติ ค. รัชกาล ง. คดีโลก

๘. ก. วิวัฒนาการ ข. เปลี่ยนแปลง ค. ไพร่ฟ้า ง. เยาวชน

๙. ก. ทรงพระกรุณา ข. ชาวนคร ค. พระราชประสงค์ ง. มนุษยชาติ

๑๐. ก. พื้นปฐพี ข. สรรพสิ่ง ค. ภักษาหาร ง. บริโภค

จงขีดเส้นใต้คำสมาสในข้อความต่อไปนี้

๑๑. สถาปนาอาณาจักรไทยเป็นมหารัฐใหม่ โดยใช้นามตรงว่า ไทย ตามนามของชาติ ไม่เรียกว่าชาติอ้ายลาวดังที่เคยเรียกมาแต่ก่อน

๑๒. มีจินตกวีแต่งกลอนยอพระเกียรติไว้ว่า รัชกาลพระเจ้าขุนหลวง เป็นเวลาที่วิชาทั้งคดีโลกและ คดีธรรมรุ่งเรือง

๑๓. ในสมัยที่โลกเกิดมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านวัตถุและด้านจิตใจ ชวนให้ไพร่ฟ้าประชา ชนพาเยาวชนลูกหลานทั้งชายและหญิงโน้มเอียงหนักไปในด้านวัตถุนิยม

๑๔. ถ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก็สามารถจะสั่งสอนอบรมเยาวชน ชายหญิงลูกหลานของเรา ชาวนครหนองแส ให้ดำเนินในทางดีตามพระราชประสงค์ได้พระเจ้าข้า เพราะสัตว์ผู้ดำรงในมนุษยชาติ ย่องเป็นสัตว์ที่เชื่องและมีสมรรถภาพอยู่ในตัว

๑๕. พื้นปฐพีย่อมเป็นที่เกิดของสรรพสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์จะต้องการไม่ว่าสิ่งที่เป็นภักษาหาร เครื่องบริโภคก็ดีหรือวัตถุเครื่องอุปโภคก็ด

คำสมาสต่อไปนี้ประกอบด้วยคำใด บอกเสียงอ่าน และให้ความหมายด้วย

สุนทรพจน์ =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

อดีตกาล =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

มหาราช =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

ทุกขลาภ =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

อุทกภัย =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

เทพบุตร =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

ปฐมพยาบาล =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

ธรรมจักษุ =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

ราชบุตร =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

สัจวาจา =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

ทศทิศ =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

นามธรรม =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

เกษตรกรรม =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

สมรรถภาพ =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

บุตรธิดา =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

ศีลธรรม =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

ชัยนาท =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

ประวัติการณ์ =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

สุนทราภรณ์ =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

ชาติภูมิ =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

ธาตุเจดีย์ =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

ถาวรวัตถุ =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

สมานฉันท์ =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

เสวกราช =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

รสนิยม =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

แพทยศาสตร์ =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

ธนกิจ =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

ธนบัตร =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

ชีววิทยา =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

วิศวกรรม =…………….+……………..อ่านว่า…………………………………………….

หมายความว่า…………………………………………………………………………………..

จงเติมคำในช่องว่างเพื่อให้เป็นคำสมาสตามความเหมาะสม

๑. ไตร_________ ๖. ________ ศาสตร์ ๑๑. ราช_________ ๑๖. ________นิยม

๒. สถาน________ ๗. สันติ __________ ๑๒. _________ บุรุษ ๑๗. _______กรรม

๓. คุณ__________ ๘. __________ศัพท์ ๑๓. กิจ__________ ๑๘. โลก________

๔. ปฎิ__________ ๙. ___________คดี ๑๔. ภูมิ__________ ๑๙. เกษตร______

๕. ศิลป_________ ๑๐. มหา__________ ๑๕. ________ การณ์ ๒๐. _________ชน

จงเชื่อมการสนธิต่อไปนี้ ( สนธิ เป็นวิธีการสมาสคำที่มีการกลมกลืนเสียง)

๑. มัคค + อุเทศก์ ________________________ ๑๑. ชล + อุบล ___________________________

๒. สุข + อภิบาล__________________________ ๑๒. มธุ + อาหาร __________________________

๔. มหา + อรรณพ________________________ ๑๔. สัมมา +อาชีวะ________________________

๕. ศักดิ + อานุภาพ_______________________ ๑๕. รติ + อารมณ์__________________________

๖. วชิร + อาวุธ__________________________ ๑๖. นย + อุบาย__________________________

๗. มหา + อินทร์_________________________ ๑๗. พุทธ + อังกูร_________________________

๘. กิติ + อากร_________________________ ๑๘. กวี + อินทร์__________________________

๙. สินธุ + อานนท์_______________________ ๑๙. ราชินี +อนุสรณ์________________________

๑๐. วิเทศ + อุบาย_______________________ ๒๐. อธิ + อาศัย___________________________

๒๑. สามัคคี + อาจารย์___________________ ๒๖. สุริย + อุทัย___________________________

๒๒. ธนู + อาคม________________________ ๒๗. สุข + อุทัย____________________________

๒๓. พุทธ + โอวาท______________________ ๒๘. เทว + อาลัย___________________________

๒๔. ทันต + อนามัย_____________________ ๒๙. อรุณ + อุทัย___________________________

๒๕. วิทย + อาลัย_______________________ ๓๐. ภัตต + อาคาร__________________________

๓๑. พุทธ + อานุภาพ____________________ ๕๑. โหร +อาจารย์_________________________

๓๒. มุนี + อินทร์________________________ ๕๒. ชล + อาลัย___________________________

๓๓. ชีว + อาตม์________________________ ๕๓. มหา +อัศจรรย์_________________________

๓๔. นคร + อิส_________________________ ๕๔. ธน +อาคาร___________________________

๓๕. รัตน + อาภรณ์______________________ ๕๕. ธนู+อุปถัมภ์___________________________

๓๖. ราช + อุปถัมภ์______________________ ๕๖. มหา +อิสิ_____________________________

๓๗. อัคคี + อุปกรณ์_____________________ ๕๗. สยาม+อนุสรณ์_________________________

๓๘. วิเทศ+ อุบาย_______________________ ๕๘. ศาสนา+อุปถัมภ์_______________________

๓๙. ราช+ อภิเษก_______________________ ๕๙. พุทธ+อังกูร____________________________

๔๐. วชิร+อาภรณ์_______________________ ๖๐. ราช+อุบาย___________________________

๔๑. อัคคี+โอภาส_______________________ ๔๖. พุทธ+โอวาท___________________________

๔๒. บรรณ+ อารักษ์_____________________ ๔๗. นิสัย+อาจารย์_________________________

๔๓. นคร+อีศ__________________________ ๔๘. ราม+อิศวร_____________________________

๔๔. สุริย+อุทัย_________________________ ๔๙. ธน+อิศร______________________________

๔๕. คช+ อินทร์_________________________ ๕๐. ราช+อุทิศ_____________________________

จงแยกการสนธิต่อไปนี้

๑. นโรดม____________________________ ๑๑. ภยันตราย_____________________________

๒. มไหศวรรย์_________________________ ๑๒. นิรันดร_______________________________

๓. บดินทร์___________________________ ๑๓. พงศาวดาร_____________________________

๔. ยุทโธปกรณ์________________________ ๑๔. กุศโลบาย______________________________

๕. พฤษภาคม________________________ ๑๕. ศัพทานุกรม____________________________

๖. ครุปการ___________________________ ๑๖. ธาตวากร______________________________

๗. พหุปการ___________________________ ๑๗. หัสดาภรณ์____________________________

๘. ศัสตราวุธ__________________________ ๑๘. อมรินทร์______________________________

๙. วราราม___________________________ ๑๙. ศิลปากร_____________________________

๑๐. สินธวาณัติ_________________________ ๒๐. พุทธไธศวรรย์__________________________

จงแยกศัพท์สมาสและสนธิต่อไปนี้

๑. เทวาลัย____________________________ ๑๖. ราชานุเคราะห์_________________________

๒. ชโลทร_____________________________ ๑๗. โบราณาจารย์_________________________

๓. ผลิตภัณฑ์___________________________ ๑๘. สามัคยาจารย์__________________________

๔. หัตถาจารย์__________________________ ๑๙. ราชกิจ______________________________

๕. มหิทธิ์_____________________________ ๒๐. นรินทร์______________________________

๖. มงคลกาล___________________________ ๒๑. อุตรีสาน_____________________________

๗. จุฬาลงกรณ์__________________________ ๒๒. มหัศจรรย์____________________________

๘. อเนก_______________________________ ๒๓. มหรรณพ____________________________

๙. ปิโยรส______________________________ ๒๔. ประวัติการณ์__________________________

๑๐. ศิลปศาสตร์__________________________ ๒๕. มิตรภาพ_____________________________

๑๑. วโนทยาน___________________________ ๒๖. มโหฬาร____________________________

๑๒. สมาคม____________________________ ๒๗. คเชนทร์_____________________________

๑๓. พิทยาลงกรณ์________________________ ๒๘. ชลาลัย______________________________

๑๔. อุบัติเหตุ____________________________ ๒๙. นเรศวร______________________________

๑๕. ประวัติศาสตร์________________________ ๓๐. มเหสี_______________________________

จงสร้างศัพท์จากคำภาษาอื่นต่อไปนี้ โดยใช้กลุ่มคำ คำประสม คำสมาส หรือสนธิ

๑. ปิกนิก______________________________ ๑๖. ลิปสติก______________________________

๒. เซอร์วิส_____________________________ ๑๗. แอร์โฮสเตส__________________________

๓. ทัวร์_______________________________ ๑๘. คัลเลอร์แลป_________________________

๔. คอฟฟี่ชอป__________________________ ๑๙. วันเวย์_______________________________

๕. ไนท์คลับ____________________________ ๒๐. เมนู________________________________

๖. บ๋อย_______________________________ ๒๑. เซนเซ่อร์____________________________

๗. กระดาษทิชชู_________________________ ๒๒. โอเปอเรเตอร์_________________________

๘. โปรแกรม____________________________ ๒๓. รีเซฟชั่น_____________________________

๙. แคชเชียร์____________________________ ๒๔. สปอนเซอร์______________________ ____

๑๐. เมคอัฟ_____________________________ ๒๕. มิดติ้ง______________________________

๑๑. Shop_____________________________ ๒๖. แฟน_______________________________

๑๒. มอเตอร์เวย์_________________________ ๒๗. ฟรี________________________________

๑๓. Online____________________________ ๒๘. แคร์______________________________

๑๔. ไอศกรีม____________________________ ๒๙. คอมพิวเตอร์_________________________

๑๕. ฟุตบอล____________________________ ๓๐. ฟอร์ม______________________________

๓๑.เทคโนโลยี___________________________ ๓๒.อิเล็กทรอนิกส์ _________________________

๓๓.เทนนิส_____________________________ ๓๔.คลินิก ______________________________