งานนักเรียนวิชา ร้อยกรองสร้างสรรค์

บรมครูแห่งแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

วสันตดิลกฉันท์ ๑๔

๏ คือแสงรวีวชิรช่วง ชนปวงประดุจพงศ์

มิ่งไม้และหมู่พระจตุรงค์ วนพันธุ์อำไพพราว

๏ ผ่องโดยผดุงจริยวัตร พระดำรัสดำรงราว

โอบเอื้อประชาจิรสกาว ธ สถิต ณ ดวงใจ

๏ ดุจนัยนาสหสเนตร ปริเวทนาใด

หลั่งทักษิโณอุทกไป ชนเปลื้องพิบัติเข็ญ

๏ โลมหล้าดำรู ธ ยุรยาตร ทวิบาทสถิตเย็น

ถั่งถมกถาประดุจเห็น หฤทัยทวีหวาน

๏ เปล่งแสงสยามรตนเรือง ขณะเบื้องบุราณกาล

ส่องทั่วสุทิพยสถาน คณนาอเนกสรรค์

๏ ด้วยธรรมประเทืองจตุรทิศ สุจริตธำรงธรรม์

ควรค่าเฉลิมครุอนันต์ นวมินทร์พระราชา

บทนี้ งานครู ให้ไว้เป็นตัวอย่างของร้อยกรองประเภทฉันท์