ผลงานนักเรียนชั้น ม.4/12

งานกลุ่ม

  1. แฟนพันุแท้ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

  2. แฟนพันุแท้ ......

  3. แฟนพันุแท้ ......

  4. แฟนพันุแท้ ......

  5. แฟนพันุแท้ ......

  6. แฟนพันุแท้ ......

  7. แฟนพันุแท้ ......

  8. แฟนพันุแท้ ......