ผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยพื้นฐานม.๔

หมายเหตุ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

รหัสวิชา ท 31102 วิชาภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน คะแนนปลายปี 70 : 30

K : Knowledge หมายถึง การวัดและการประเมินผลด้านความรู้

P : Process หมายถึง การวัดและการประเมินผลด้านกระบวนการ

A : Attitude หมายถึง การวัดและการประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์