วิสัยทัศน์ หาดใหญ่วิทยาลัย

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบ

มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมเยี่ยม

บุคลิกดี มีความรู้สู่สากล

คติพจน์ สุวิชาโน ภวํ โหตุ ผู้ รู้ดี เป็นผู้เจริญ

ปรัชญาของโรงเรียน เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

อัตลักษณ์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

เอกลักษณ์ เรียนดี