ร้อยกรองสร้างสรรค์ ม.4/19

นายนฤเบศ เฟื่องฟูขจร *****