**รายวิชา ท ๓๑๒๐๑_ร้อยกรองสร้างสรรค์**

คำสั่งงานของนักเรียนทุกห้องเรียนที่คาดว่ามีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์

1.เตรียมสมุดโรงเรียนขนาด 20 แผ่น 1 เล่ม เขียนลงในหน้าด้านขวาเพียงด้านเดียว

2.คัดลอกผังภูมิบทร้อยกรองประเภทต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสวยงาม

2.1 กาพย์ยานี 11 2.2 กาพย์ฉบัง 16 2.3 กาพย์สุรางคนางค์ 28

2.4 กลอนสุภาพ 2.5 กลอนดอกสร้อย 2.6 กลอนสักวา

2.7 โคลงสี่สุภาพ 2.8 อินทรวิเชียรฉันท์

3.คัดลอกบทร้อยกรองจากหนังสือหรือสื่ออื่นๆโดยอ้างอิงที่มาอย่างชัดเจนตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

ใส่ลงด้านล่างของผังภูมิ ประเภทละ 4 บท

4.นำส่งครูภายในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลาไม่เกิน 15.00 น. ณ สำนักงานปกครอง

5.หลังจากนี้ ผู้ที่ไม่ดำเนินการตามที่ประกาศจะไม่มีการปรับหรือพัฒฯาคะแนนอีก

คำสั่งงานของนักเรียนที่แก้ผลการเรียน 0

1.รวมกลุ่มกันกลุ่มละ 2-4 คน

2.เลือกงานในแฟ้มงานที่ได้คะแนนเต็ม (ลายเซ็นสิริโสภณ)ของแต่ละห้อง

3.นำงานที่ได้มาเรียงลำดับตามชนิดร้อยกรองตามลำดับกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์

4.นำมาเข้าเล่มโดยมีองค์ประกอบดังนี้ โดยออกแบบอักษรให้สวยงามเหมาะสม

4.1 หน้าปก เขียนดังนี้

(บรรทัดที่ 1) รวมงานเขียนร้อยกรอง รายวิชาร้อยกรองสร้างสรรค์

(บรรทัดที่ 2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

(บรรทัดที่ 3-5) รวบรวมโดย 1.ชื่อ.........................สกุล...........

2.ชื่อ.........................สกุล............

3.ชื่อ.........................สกุล............

(บรรทัดที่ 6) ครูผู้สอน นายโสภณ ฉิมพลีศิริ

(บรรทัดที่ 7) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

4.2 กระดาษรองปก กระดาษเปล่า สีขาว

4.3 ปกใน ข้อความเหมือนหน้าปก แต่พิมพ์ด้วยกระดาษสีขาว

4.4 คำนำ พิมพ์ว่า ข้าพเจ้า 1.........2.........3.ได้รวบรวมผลงานเขียนของเพื่อนๆนักเรียนในห้อง.......เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการเขียนร้อยกรอง ให้ผู้อ่านและนักเรียนในรุ่นหลังที่เรียนรายวิชาร้อยกรองสร้างสรรค์ได้เห็นและหาแนวทางในการสร้างสรรค์งานเขียนของตนเองได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การรวบรวมผลงานเขียนร้อยกรองครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเอกสารเล่มนี้ไม่มากก็น้อย

ขอขอบพระคุณครูโสภณ ฉิมพลีศิริ ที่เปิดให้โอกาสคณะผู้จัดทำเลือกสรรเอกสารเพื่อนำมารวบรวมเป็นผลงานเล่มนี้ได้

คณะผู้จัดทำ

4.5 ร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11(พิมพ์เป็นกระดาษ เอ 4 1 แผ่น) ตามด้วยงานที่รวบรวม

4.6 ร้อยกรองประเภท................... ตามด้วยงานที่รวบรวม

4.7 .......................................................................

(ต่อจนครบประเภทงาน)

4.7 รองปกหลัง ด้วยกระดาษเปล่า 1 แผ่น

4.8 ปกหลัง สีเดียวกับปกหน้า

5.นำไปเข้าเล่ม อาบพลาสติก

6.ส่งครูในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ที่ครูโสภณ ห้องปกครอง

ddddd - ssss