บันทึกคะแนน ม.4/11

*สีม่วง - ออกแล้ว

งานวิเคราะห์

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 7 กลุ่ม วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดี ดังนี้

1. หัวหน้ากลุ่มแบ่งเนื้อหาเพื่ออ่านทำนองเสนาะ(เก็บคะแนนรายบุคคล)นำไปฝึกอ่านที่บ้าน

2. ช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหา เรื่องราวเป็นร้อยแก้วในตอนที่ได้รับมอบหมาย(10 บรรทัด)

3. เลือกตอนที่ชอบ 1 ตอน 5-6 บท อ่านทำนองเสนาะรายกลุ่ม(เก็บคะแนนรายกลุ่ม)

4. ช่วยกันวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีเรื่องอิเหนาใน 3 ด้านตอไปนี้ หัวข้อละ 5 บรรทัด

- คุณค่าด้านวรรณศิลป์

- คุณค่าด้านเนื้อหา

- คุณค่าด้านสังคม

5. รวบรวม 1 - 4 เพื่อนำเสนอในคาบต่อไป