บทคัดย่อ+ตัวอย่าง/กิติกรรมประกาศ+ตัวอย่าง

ตัวอย่าง บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง ใกล้บ้านใกล้ใจแพทย์แผนไทยในชุมชน

คณะผู้ศึกษา นางนวนจิลา บัวศรีและคณะ

ผู้นำเสนอ นางนวนจิลา บัวศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแมงลัก ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์ 0817673063 E-mail stang_spy@hotmail.com

บทคัดย่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแมงลัก ประชากรทั้งหมด จำนวน 3,088 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารา ในปี 2554 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยปัญหาปวดเมื่อย จำนวน 1,340 คน ปัญหาปวดเมื่อยส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 428 คน คิดเป็นร้อยละ 31.94และการแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ คือ การรับบริการรักษาโรคจากสถานบริการของรัฐ รองลงมารักษาจากคลินิก และซื้อยาชุดมารับประทานเอง รวมทั้งที่ไปรักษาจากสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยหมอพื้นบ้านในการรักษาเบื้องต้น เช่น พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ หมอน้ำมนต์ หมอนวดเป็นต้น จากการแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ การบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เราต้องการให้ผู้สูงอายุในชุมชน ลดปัญหาการเจ็บป่วยต่างๆลง โดยนำเอาแนวคิดการแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงต่อไป ในการดำเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การแพทย์แผนไทยเป็นการให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ผู้สูงอายุ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ โดยนำการแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแมงลัก มีการ

ให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย อบรมนวดแผนไทย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากอสม , ผู้สูงอายุ,สมาชิกในครอบครัว และมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเรื่องการนวด การประคบสมุนไพร ทุกคนมีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยและพร้อมที่จะนำไปใช้ดูแล ตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชน จากการให้บริการแพทย์แผนไทยในชุมชน จะเห็นได้ว่า จำนวนผู้สูงอายุมารับบริการแพทย์แผนไทย เพื่อรักษาอาการปวดเมื่อย มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกเดือนซึ่งชมรมแพทย์แผนไทยได้ให้บริการเบื้องต้นในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ในด้านการนวดเพื่อการรักษาและนวดเพื่อสุขภาพและมีการใช้สมุนไพรของชมรมในการรักษาโรคควบคู่กันไป มีการอบประคบสมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาโรคให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านแทนการใช้ยา กลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมากกับบริการที่ได้รับจากการให้บริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแมงลัก ซึ่งชมรมแพทย์แผนไทยก็สามารถให้บริการติดตามเยี่ยมบ้านโดยนำการแพทย์แผนไทยเข้าไปใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้เห็นความสำคัญ และหันมาภูมิใจในภูมิปัญญาในท้องถิ่น ที่บรรพบุรุษได้ใช้ธรรมชาติเหล่านี้มาใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพและสามารถป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆจะเห็นได้ว่าการแพทย์แผนไทยสามารถแก้ปัญหาในผู้สูงอายุได้ครอบคลุมดังนั้นการแพทย์แผนไทยช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง และการประเมินผลทางเลือกในการรับบริการแพทย์แผนไทยจากโรคระบบกล้ามเนื้อแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่หันมาใช้แพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของตนเองแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากมีแพทย์แผนไทยและ อสม.ในหมู่บ้านคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพ