การพิมพ์ส่วนประกอบของรายงาน

1. การพิมพ์องค์ประกอบของรายงาน คลิกที่ชื่อ

1.1 เปลี่ยนขนาดอักษรตามเอกสารนี้ หรือ เลือกขนาด 16 พอยด์ ตามข้อตกลงเดิมก็ได้

1.2 ใช้โลโก้หาดใหญ่วิทยาลัยเท่านั้น