การนำเสนอรายงาน

ขั้นตอนการทำงานของนักเรียน

กติกา 1 งานของนักเรียนต้องเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ส่วนการนำเสนอ วัน เวลาตามที่ตกลงกัน

กติกา 2 การพิมพ์รายงาน ดูวิธีการพิมพ์รายงาน +องค์ประกอบ คลิก เข้าเล่มรายงานโดยเข้าปกสันกาว ปกสีไม่มีลวดลายใดๆ

กติกา 3 -ให้นักเรียนบันทึก(Save)งานที่เสร็จสมบูรณ์ของนักเรียนเป็นไฟล์ Word ส่งไป เก็บไว้ที่ เว็บบอร์ดของนักเรียน

-แปลงเป็นไฟล์ Pdf. นำไปไว้ที่เว็บบอร์ดทุกหน้า

-ให้เพื่อนนักเรียนเข้าไปแสดงความเห็น จำนวน 50 คอมเมนต์

********สรุปสิ่งที่ต้องส่งในวันนำเสนอรายงาน*********

1.ข้อมูลในเว็บบอร์ด+จำนวนผู้เข้าชม

2.สมุดบันทึก พร้อมข้อมูล

3.รายงานที่สมบูรณ์ 1 เล่ม

***ต้องทำงานของนักเรียนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ***

คลิกเข้าไปในห้องของตนเองเพื่อนำเสนอผลงาน

มีวิธีการที่ต้องเปลี่ยนแปลงดังนี้

1.ต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยกำหนดให้ใช้ดังนี้

1.1.ชื่อนักเรียนอังกฤษ(ไม่ต้องใช้นามสกุล)

1.2.เลขห้อง

1.3.ตัวอย่าง ชื่อ โสภณ ฉิมพลีศิริ (sopon chimpleesiri) ห้อง5/20 ชื่อผู้ใช้คือ sopon20

2. เข้าสู่ระบบ โดยใช้ชื่อและพาสเวิร์ดที่นักเรียนกำหนดเอง

3. ส่งงานอีกครั้ง เริ่มด้วย ชื่อเรื่อง โครงเรื่อง โครงร่าง การหาข้อมูล 10 ตอน

4. พิมพ์ข้อมูลทั้ง 10 ตอน ลงในเว็บบอร์ด

5. ภาระงาน 27-31มกราคม 2557

5.1 ศึกษาเรื่อง การเขียนบทคัดย่อ จากหนังสือ หรือ คลิกที่นี่

5.2 เขียนบทคัดย่อของตนเองลงในกระดาษร่างและคัดลอกลงในสมุดบันทึก

5.3 พิมพ์บทคัดย่อของตนเองลงใน Word แล้วโพสต์ลงไปในเว็บบอร์ด

6.ภาระงาน 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2557

6.1 ศึกษาการเขียนคำนำและ เขียนคำนำ ลงในสมุด /พิมพ์ลงในเว็บบอร์ด

6.2 ศึกษาการ เขียนบทสรุป และเขียนบทสรุปลงในเว็บบอร์ด

6.3 ศึกษาการเขียนบรรณานุกรม และเขียนบรรณานุกรมลงในเว็บบอร์ด

7.ภาระงาน 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2557

7.1 อ่านและเรียบเรียงเอกสารทั้งหมด

7.2 ศึกษาการเขียนอ้างอิง และเขียนอ้างอิง

7.4 ทบทวนเนื้อความทั้งหมด

7.5 เขียนกิติกรรมประกาศ

7.6.จัดทำรูปเล่มที่สมบูรณ์

ผลการเรียนรู้และอัตราส่วนคะแนน

รายวิชา I32202 การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555