งานวิเคราะห์วรรณคดี

  1. วิเคราะห์วรรณคดีเรื่องอิเหนา ม.4/9 ม.4/13 ม.4/16

  2. วิเคราะห์วรรณคดีเรื่องหัวใจชายหนุ่ม ม.4/9 ม.4/13 ม.4/16

  3. วิเคราะห์วรรณคดีเรื่องมงคลสูตร ม.4/9 ม.4/13 ม.4/16

  4. วิเคราะห์วรรณคดีเรื่องมหาชาติ ม.4/9 ม.4/13 ม.4/16