งานวิชาร้อยกรองสร้างสรรค์

งานรายบุคคล

1..แผนที่ความคิด ลักษณะบังคับของร้อยกรองไทย

2..แผนที่ความคิด สุนทรียภาพและสุนทรียรสของร้อยกรอง

3..กลอนสุภาพ บรมครูแห่งแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

4..กลอนสุภาพ กลอนดอกสร้อย

5..กลอนสุภาพ กลอนสักวา

6..กลอนสุภาพ เลือกประเด็นเอง

งานกลุ่ม

1.. แฟนพัน์แท้กวี

2.. กลอนสุภาพต้นไม้ในโรงเรียน