ครูประคุณ วิชาการเขียนรายงานวิชาการ

**** คลิกที่ห้องของคุณ****

ผลการเรียนรู้และอัตราส่วนคะแนน

รายวิชา I32202 การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555