บรมครูแห่งแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

ม อ ง อ า เ ซี ย น มอง ห า ด ใ ห ญ่ วิ ท ย า ลั ย

บรมครูแห่งแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

๏ คือแสงรวีวชิรช่วง ชนปวงประดุจพงศ์

มิ่งไม้และหมู่พระจตุรงค์ วนพันธุ์อำไพพราว

๏ ผ่องโดยผดุงจริยวัตร พระดำรัสดำรงราว

โอบเอื้อประชาจิรสกาว ธ สถิต ณ ดวงใจ

๏ ดุจนัยนาสหสเนตร ปริเวทนาใด

หลั่งทักษิโณอุทกไป ชนเปลื้องพิบัติเข็ญ

๏ โลมหล้าดำรู ธยุรยาตร ทวิบาทสถิตเย็น

ถั่งถมกถาประดุจเห็น หฤทัยทวีหวาน

๏ เปล่งแสงสยามรตนเรือง ขณะเบื้องบุราณกาล

ส่องทั่วสุทิพยสถาน คณนาอเนกสรรค์

๏ ด้วยธรรมประเทืองจตุรทิศ สุจริตธำรงธรรม์

ควรค่าเฉลิมครุอนันต์ นวมินทร์พระราชา