งานนักเรียนวิชา ร้อยกรองสร้างสรรค์

              
                    บรมครูแห่งแผ่นดิน  นวมินทร์มหาราชา
 
 

  คือแสงรวีวชิรช่วง                          ชนปวงประดุจพงศ์

มิ่งไม้และหมู่พระจตุรงค์                                 วนพันธุ์อำไพพราว

                          ผ่องโดยผดุงจริยวัตร                       พระดำรัสดำรงราว

โอบเอื้อประชาจิรสกาว                                   ธ สถิต ณ ดวงใจ

                          ดุจนัยนาสหสเนตร                          ปริเวทนาใด

หลั่งทักษิโณอุทกไป                                       ชนเปลื้องพิบัติเข็ญ

                          โลมหล้าดำรู ธ ยุรยาตร                   ทวิบาทสถิตเย็น

        ถั่งถมกถาประดุจเห็น                                      หฤทัยทวีหวาน

                        เปล่งแสงสยามรตนเรือง                  ขณะเบื้องบุราณกาล

            ส่องทั่วสุทิพยสถาน                                         คณนาอเนกสรรค์

                          ด้วยธรรมประเทืองจตุรทิศ             สุจริตธำรงธรรม์

            ควรค่าเฉลิมครุอนันต์                                      นวมินทร์พระราชา
 
            บทนี้  งานครู ให้ไว้เป็นตัวอย่างของร้อยกรองประเภทฉันท์
 
Comments