สั่งงาน_ภาษาไทยพื้นฐาน

 ลำดับ

 ว/ด/ป.สั่ง

ชื่องาน

 รายละเอียด

  ว/ด/ป.ส่ง

 หมายเหตุ

 1.

20 พค  54

 ผลการเรียนรู้+
อาขยาน
 โคลง 5บท

 27 พค.54

 4/5,4/6,4/7

 2.

 25 พค.54

 คัดลอกบทอ่าน

โคลง 1 บท/
ยานี  2 บท/
อินทรวิเชียร  2 บท/
ร่าย 1 บท/

 1 มิย.54

 4/5,4/6,4/7

 3

27 พค.54 

 หาคำที่ไทยอ่าน เขียนผิด
 อ่าน คนละ 3 คำ
เขียนคนละ 3 คำ 

  5 มิย..54

 ส่งในเว็บบอร์ด
โดยห้ามซ้ำกัน

 4

 9 มิย.54
 

 เขียนคำที่ฉัน(ผม)เขียนไม่ผิด

 
 ชุดที่ 1 จำนวน
100 คำ
 
 16 มิย.54
 คัดตัวบรรจง
ลงในสมุดจด
 4/5,4/6,4/7

 5

 9 มิย.54
  เขียนคำที่ฉัน(ผม)อ่านไม่ผิด  
 ชุดที่ 1 จำนวน
100 คำ
 
 16 มิย.54
คัดตัวบรรจงลงในสมุด+เขียนคำอ่าน
 4/5,4/6,4/7

 6

 3 มิย.54

 การวิเคราะห์ รูปแบบ เนื้อหา กลวิธี วรรณคดี
1.งานนเสนอ ppt.
2.การนำเสนอในห้องเรียน

 24 กค.54

 งานกลุ่ม
ห้องละ 4 กลุ่ม

 7

 20 มิย.54

เรียนรู้จากละครทองล้นหลัง

 1.ตอบคำถาม
2.แสดงความคิดเห็น
3.เขียนแผนที่ความคิด

 27-30 มิย.54

1,2 โพสต์ในกระทู้
3.เขียนใส่ a 4
           
หน้าเว็บย่อย (1): ส่งงานอ่านทำนองเสนาะ
Comments