ผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยพื้นฐานม.๔

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

รหัสวิชา ท 31102 วิชาภาษาไทย 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียน คะแนนปลายปี 70 : 30

                K : Knowledge       หมายถึง                  การวัดและการประเมินผลด้านความรู้

                P : Process              หมายถึง                  การวัดและการประเมินผลด้านกระบวนการ

                A : Attitude             หมายถึง                  การวัดและการประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

หน่วย

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จำนวนคาบ

 

คะแนนเก็บระหว่างภาค

สอบระหว่างภาค

สอบปลายภาค

 

 

 

บันทึกคะแนน

40

K

P

A

15

30

1

อิเหนา

1.1 การอ่านร้อยกรอง  (ท1.1 ม4 -6/1)

1.2 มารยาทการอ่าน (ท 1.1 ม4-6/9)

1.3 ตอบคำถามจากเรื่อง (ท 1.1 ม4-6/6)

1.4 วิเคราะห์ลักษณะเด่น (ท 5.1 ม4-6/2)

1.5 การวิเคราะห์ ประเมินค่า ด้านวรรณศิลป์ (ท 5.1 ม4-6/3)

1.6 เขียนผังความคิด (ท     ม4     )

1.7  ท่องจำและบอกคุณค่า (ท           )

1.8  แต่งคำประพันธ์  (ท 4.1 ม4-6/4)

1.9  อิทธิพลภาษาต่างประเทศ (ท         )

1

 

 


   4

 

 

 

   1

2

2

-

-

3

-

-

 

-

-

  3

2

1

-

-

1

2

 

1

3

-

2

 

-

1

-

-

-

 

-

-

-

-

1

-

2

2

2

 

-

1

2

5

-

-

-

-

-

 

-

-

2

-

 

รวมคะแนนหน่วย 1

 

13

9

10

1

15

2

 

2

หัวใจชายหนุ่ม

2.1  การอ่านร้อยแก้ว (ท 1.1 ม4-6/1)

2.2 ตอบคำถามจากเรื่อง (ท 1.1 ม4-6/6)

2.3 วิเคราะห์ลักษณะเด่น (ท 5.1 ม4-6/2)

2.4 วิเคราะห์ประเมินค่า (ท 5.1 ม4-6/3)   

2.5 วิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นเชิงโต้แย้ง (ท 1.1 ม4-6/5)

2.6 การสื่อสาร ระดับภาษา และการใช้คำ (ท 4.1 ม4-6/2)

2.7 การพูดในโอกาสต่างๆ (ท3.1 ม4-6/5)

2.8 มารยาทการฟัง ดู และการพูด  (ท 3.1 ม4-6/6)

1

 

 


   4

   

   

3

 

2

-

-

2

1

1

1

 

3

 

1

-

 

2

-

-

-

-

 

-

 

1

-

-

-

-

-

1

 

1

 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

1

3

1

1

1

 

5

-

-

-

 

รวมคะแนนหน่วย 2

 

10

9

3

2

-

12

 

 

 

 

หน่วย

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จำนวนคาบ

 

คะแนนเก็บระหว่างภาค

สอบระหว่างภาค

สอบปลายภาค

 

40

K

P

A

15

30

3

มงคลสูตร

3.1 การอ่านร้อยกรอง (ท1.1 ม4-6/1)

3.2 สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน  ฟัง และการดูสื่อ (ท           )

3.3 การเพิ่มคำ ( มูล ซ้ำ ซ้อน ประสม สมาส สนธิ ) (ท4.1 ม4-6/2)

1

3

 

6

 

2

 

5

1

2

 

-

 

1

 

1

-

-

 

-

1

5

 

5

 

รวมคะแนนหน่วย 3

10

7

3

2

-

 

11

 

4

มหาชาติ

4.1 การบันทึกการศึกษาค้นคว้า (ท2.1 ม4-6/7)

4.2 อิทธิพลภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่น (ท                )

4.3 ตอบคำถามจากเรื่อง (ท1.1 ม4-6/6)

4.4 สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม (ท5.1 ม4-6/4)

4.5 เขียนโครงการและรายงานโครงการ (ท2.1 ม4-6/1)

4.6 มารยาทการเขียน (ท              )

 

    2 

 

4

-

 

1

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

2

 

2

-

 

-

 

-

1

 

-

 

-

2

 

1

 

1

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

2

 

3

-

 

-

 

-

 

รวมคะแนนหน่วย 4

7

-

4

5

-

5

 

 

รวมคะแนนทุกหน่วย 2

 

 

40

 

25

 

20

 

10

 

15

 

30

 

=  100% 

 

 

 

หมายเหตุ 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Comments