งานวิเคราะห์วรรณคดี

  1. วิเคราะห์วรรณคดีเรื่องอิเหนา             ม.4/9   ม.4/13   ม.4/16
  2. วิเคราะห์วรรณคดีเรื่องหัวใจชายหนุ่ม   ม.4/9   ม.4/13   ม.4/16
  3. วิเคราะห์วรรณคดีเรื่องมงคลสูตร        ม.4/9   ม.4/13   ม.4/16
  4. วิเคราะห์วรรณคดีเรื่องมหาชาติ          ม.4/9   ม.4/13   ม.4/16
Comments