งานวิชาร้อยกรองสร้างสรรค์

งานรายบุคคล

                1..แผนที่ความคิด ลักษณะบังคับของร้อยกรองไทย
                2..แผนที่ความคิด สุนทรียภาพและสุนทรียรสของร้อยกรอง
                3..กลอนสุภาพ    บรมครูแห่งแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา
                4..กลอนสุภาพ    กลอนดอกสร้อย
                5..กลอนสุภาพ    กลอนสักวา
                6..กลอนสุภาพ    เลือกประเด็นเอง
 
งานกลุ่ม
                1..    แฟนพัน์แท้กวี
                2..    กลอนสุภาพต้นไม้ในโรงเรียน
Comments