การนำเสนอรายงาน ห้อง 5/15

2.การนำเสนองานวิชาการของนักเรียนทางสื่อออนไลน์  *คลิกที่ชื่อ*
 
ปรินทร   พูลสุวรรณ เมธา  จุลภักดี
ซอบุร      บินล่าเต๊ะ ศุภณัฐ   สำเภาสงฆ์
ธีรภพ  สุขบุญสังข์ อัษฎา  จิตรโสภาค
เมธาพัฒน์  ธนธัชพัฒนนันท์ เฟื่องฟ้า  บุญวรรโณ
วสุพล     โภควินท์ กัญญณัท  ยานะวิมุติ
ศักดาวุธ  มีขำ ธมลวรรณ   สมหวัง
พิทวัส     เม่งช่วย อารดา  บาเกาะ
คงศักดิ์    คงด้วง เจกิตาน์       มโนธรา
ณัฐพงศ์   ศรีสุวรรณ ชนัญชิดา   คงแก้ว
วริศ  จะยะสกูล วิรัญชนา      ไชยยาน
ชุติพนธ์     เสียงจินดารัตน์ จรัสดาว  หอทิวากุล
กิตติศักดิ์   โชติรัตน์ ศศิวิมล  เล็กสุทธิ์
บัณฑิต   วีระพันธุ์ กัญญพัชร   หนูเพชร
พงสรรญ  คัณทะโร นารีรัตน์      เหมมูล
พชรพล  หงส์วาณิชวงศ์ นิภาพร  ไวทย์วิสุทธิพงศ์
ณธีระภัทร  วีระพันธ์ ปัญญภัสสร์  ศรีประภัสสร
จักรี  ศรีสวน สาริยา  นวลถวิล
นายธีระเดช  สุขทอง
Comments