นำเสนอรายงานห้อง 5/13


เลขที่   ชื่อ ชื่อเรื่อง เช็คชื่อ หมายเหตุ
 
1.นายอินทัช    เอี่ยมโอภาส
2.นายแทนชนก    มุสิกธรรม
3.นายปฐมพงศ์    อารีสุข
4.นายราเชน    ปานุกูล
5.นายสหรัฐ    บัวตูม
6.นายนภดล    อรุณจรัสธรรม
7.นายทวีสิน    จันทพงศ์พิวัฒน์
8.นายพศวีร์    ยุรพันธ์
9.นายรัตนศักดิ์    อัตบุตร
10.นายบัณฑิต    จันทร์ทอง

11.นายณัฐพล    บุญฤทธื์
12.นางสาวคีตาญชลี    หิรัญพฤกษ์
13.นางสาวณิชกุล    พันธ์ชนะ
14.นางสาวประดับมุก    จุลนวล
15.นางสาวกิ่งแก้ว    แซ่ตั้ง
16.นางสาวสวรส    เตชวิวรรธน์
17.นางสาวณัฐศิรตา    แซ่ด่าน
18.นางสาวสุตาภัทร    เอกธนาธรณ์
19.นางสาวธนิษฐา    จินนาคุณ
20.นางสาวพรรษฐิตา    แก้วจังหวัด
   
 
21.นางสาวสมิตา    ปรีชาชน
22.นางสาวสายธาร    สุริยศราญสุข
23.นางสาวสุปวีณ์    กาญจนรุจิ
24.นางสาวโชติรส    ตรีรานุรัตน์
25.นางสาวทิพากร    ไชยประสิทธิ์
26.นางสาวนรีรัตน์    เซ่งสวัสดิ์
27.นางสาวพิยดา    เพ็ชรมุณี
28.นางสาวกาญจนา    ธรรมวาโร
29.นางสาวกีรติกา    ทองสม
30.นางสาวญาณิศา    ศรประสิทธิ์
   
 
31.นางสาวณัฐธิดา    เสนีย์
32.นลพรรณ    วิชัยโรจน์ภิรมย์
33.นางสาวนาดียา    หลีขาว
34.นางสาววิมลพรรณ    เพ็ชรรัตน์
35.นางสาวศุภกานต์    พัฒนพิสุทธิ์
36.นางสาวณัฐนรี    แก้วมณี
37.นางสาวปวีณ์นุช    บุญเลิศ
38.นางสาวพรพรรณ    หนูรักษ์
39.นางสาวพิชามญชุ์    กองเม่ง
40.นางสาวเพ็ญพิชชา    เทพศรี
   
 
41.นางสาวมนสิชา    จันทกาญจน์
42.นางสาวอมรทิพย์    จันหนู
43.นางสาวญานิกา    แกมไทย
44.นางสาวรสนันท์    สุขเอียด
45.นางสาวรัชนีภร    ละอองเทพ
46.นางสาวปาณิสรา    สุวสิริกุล
47.นางสาวกนกพร    โพธิ์ร่มเย็น
48.นางสาวพนิดา    ตัวตน
   
 


หน้าเว็บย่อย (1): การนำเสนอรายงาน ห้อง 5/15
Comments