ครูประคุณ วิชาการเขียนรายงานวิชาการ

    **** คลิกที่ห้องของคุณ****
 ม.5/9 ม.5/17 ม.5/18

                                 ผลการเรียนรู้และอัตราส่วนคะแนน
                               รายวิชา I32202 การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)
                                                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

หน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

ชั่วโมง

K

P

A

1.ออกแบบโครงร่าง(Design Outline)

วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง

10

5

25

-

 

รวมหน่วย 1

10

5

25

-

2.เรียบเรียงรายงาน

(Writing Report)

*เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว  4,000 คำ

18

5

30

5

 

รวมหน่วย 2

18

5

30

5

3.เสนอสารการเขียน

(Show and Share)

3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual presentation) หรือกลุ่ม (Oral  panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย

4 เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา/วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference , Social media  online

5. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์

10

 

2-

-

 

 --

10

  

105

-

 

23

 

รวมหน่วย 3

12

-

25

5

 

รวม

40

10

80

10


หน้าเว็บย่อย (1): ม.5/9
Comments