การนำเสนอรายงาน ห้อง 5/14

2.การนำเสนองานวิชาการของนักเรียนทางสื่อออนไลน์  *คลิกที่ชื่อ*
 
ธงชัย   ศรีชู กฤตเมธ   สังข์จีน
กิตตินันท์  พรหมสุทธิ ปฏิภาณ   เพชรสุวรรณ
ปรินทร      สุวรรณขำ พงศกร    ไชยชูลี
พัชร  แก้วเจริญ เมชาคาน ฮัมดาหลี
วีรวัฒน์     ธรรมชาติ อนุภัทร     แซ่ใต้
ชลิตดา     แก้วมโน กฤษณา   พานทรัพย์
กุศลิน  มิงคำเลิศ เกศกานดา  เรืองดำ
จันทร์จิรา  ศรีสุวรรณวิเชียร ชฎาสดใส  บุญเลิศ
โซเฟีย   อุมาจิ ฐิติกานต์  มงคลศุภวัฒน์
ณัฏฐ์นรี    หมัดหมีด เทพธิดา  ฉายวิริยะนนท์
ธันย์ชนก  เทพวงศ์ นิลวดี  ยวนใจ
บงกชชนก  เสือฉ้วน ปรรณีย์  คงเกิด
ปราวดี      วรวงศ์พิทักษ์ ปรียา     สายสุวรรณ
ปุณยวีร์    เบ็ญจพันธ์ทวี เพชรชรี  อินทโชติ
ภัสสร        นราธนากร ภาวินี  หยิกยี
มานิตา  กัญจนชุมาบุรพ มาลินี  หมันหล๊ะ
รชตา  โลหะจินดา ศรัณย์พร  ลีลาพาณิชกิจ
ศรุตา        ภาณุวัฒนากร ศิรประภา  เลียมโชคไพศาล
ศุภาวีร์  บุญถนอม อรพิมล   อินทราช
อาริสา      เชาว์กีรติกุล