ห้อง ม.4/18

 4.กลุ่มเนาวรัตน์  พงษ์ฯ10 11 12 13 ปภ. แฟน
 4.สวิส ธรรมโอภาส 0 4 5 5 5 0 0 0 0 55 5 5 12 13
 26.กวินธิดา จันสมคง 3 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 5 12 13
 29.นิศานาถ หวัดเพ็ชร 2 5 5 5 5 3 2 2 4 5 5 5 11 13
 28.นันทิยา  แซ่ชี 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 8 13
 30.พรรณิชญา แซ่โชว 4 5 5 3 3 2 4 255 5 1213 
 33.คันธรส ประวัติ 3 3 5 5 33 2 4 5 55 5 13 13
 39.พรพรรณ ประวัติ 3 4 3 5 3 2 5 2 55 5 14 13

2. กลุ่มสถาพร  ศรีสัจจัง10 11 12 13 ปภ. แฟน
 13.วสุภาส  ชนะโอภาส 4 3 5 5 5 3 3 4 2 25 5 5 5 12
31.วทันยา  สุขเอียด  2 5 5 5 5 3 5 5 4 555 5 13 12
 32.อชิตา สหัสภิวัฒน์ 3 5 5 5 5 4 5 2555 5 11 12
 34.ชฎาพร  พรหมทองดี 3 5 3 3 33 5 4 35 5 12 12
40.พิชญ์สินี  หนูเหมือน 3 3 5 0 5 3 5 34 55 5 15 12
 45.อินทาทร  นิลอนันต์ 3 4 3 3 2 2 5 2 355 5 10 12
            
6. กลุ่มศักดิ์สิริ  มีสมสืบ10 11 12 13 14  แฟน
 18.พรภวิษย์  นุ้ยแนบ - - - - - - - - -5 5 5 10 13
 20.บุญญิศา  บุญวรรโณ 5 5 3 2 2 2 ศ 255 5 12 13
 21.พนิตสุภา รัตนวิบูลย์ 3 3 3 0 3 3 3 33 255 5 8 13
 24.เบญจมาศ ชูจันทร์ 5 2 5 0 5 3 5 3 455 5 13 13
 27.ตรงกมล นวลสกุล  - - - - - - - - - - 55 5 10 13
 41.ภัทรนันท์  เกิดก่อ 3 5 50 3 2 ศ 5 055 5 13 13
 สุชากานต์ ระวีวรรณ 2 4 5 3 5 3 4 5 5 555 5 9 13
                            
5.กลุ่มมนตรี  ศรียงค์10 11 12 13 ปภ. แฟนไม่ส่ง
 2.คณานนท์ กมฯ 0 0 5 5 0 0 5 5 0 055 5 9 0
 3.ศักดา  ยอดขวัญ  00 5 3 5 5 0 455 5 8 0
 5.จิรัฏ  ยางทอง 5 5 ศ 5 5 2 ศ555 6 0
 9.พีระพัฒน์ อินทะมะโน 0 5 3 0 3 0 0 0 0 5 5 5 15 0
 11.เมษา สันติปิยกล 0 5 5 ศ 3 4 0 0 55 5 5 8 0
 12.ปิติพันธ์ อุ๋ยประดิษฐ์ -- - - - - - - - - -55 5 ขส
 0
 17.ธนภัทร  ชินวงศ์ 4 5 5 4 3 3 2 0 2 4 55 5 13 0
 44.อาริยา บริรักษ์กิจดำรง 2 ศ 5 5 0 0 0 0 555 5 12 0

3.กลุ่มจีรนันท์  พิตรปรีชา 10 11 12 13 ปภ.  แฟนไม่ส่ง
   15.จิรายุส  สุวรรณดี----------55512 0
16.ณัฐพงศ์ เชี่ยวฯ 4 0 3 5 2 2 0 0 055 5 9 0
 38.ปชสร  วชิรอนันต์ 3 0 5 0 5 0 4 0 055 5 11
 0
 43.อติกานต์  จิตอนุกูล  5 0 5 3 2 0 5 0 5 45 5 12 0
                 

1 กลุ่มอังคาร กัลยาณพงศ์10 11 12 13 ปภ. แฟน
 6.กฤษติน  หัสนกุล 0 0 5 5 5 0 0 0 0 355 5 913
 7.พิสิฐนันท์   แก้วจุรัตนน์ 4 5 3 5 5 5 2 0 0 555 5 1113
 14.รัชชานนท์  หาน 2 5 5 5 3 4 3 4 3 3 55 5 913
 22สมิตานันท์  เรืองแก้ว 5 5 5 5 5 2 0 0 555 5 1113
23.สิริธร  ทองชูช่วย  3 3 5 5 5 23 5 3 555 5 14 13
 36.ทิพย์กมล  ทองประดับเพชร 3 5 5 5 4 3 5 ศ 555 5 8
13
 37.ธานิตา  จุฑารัตน์ 5 5 5 5 3 5 5 555 5 1313
 42.วิภาวรรณ  จันทร์มณี 5 5 5 4 5 555 5 1313
 
Comments