วิสัยทัศน์ หาดใหญ่วิทยาลัย

 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบ
มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมเยี่ยม 
บุคลิกดี มีความรู้สู่สากล
คติพจน์                             สุวิชาโน  ภวํ  โหตุ  ผู้  รู้ดี เป็นผู้เจริญ
ปรัชญาของโรงเรียน        เรียนดี  กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม

อัตลักษณ์                          ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน                                           

เอกลักษณ์                         เรียนดี 
Comments