ห้องสี่ทับเจ็ด

 เลขที่
ชื่อ 

เวลาเรียน 
 1
1
1 21
1
4
1
1
6
 
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
4
3
5
 4
1
 4
2
 4
3
  คะแนน 
1นายต่อตระกูล    วงษ์เลี้ยง


2นายภูภัส    เหลือผล

 
นายกษิดิศ    สมทรัพย์                    
 4นายธนกฤต    แก่นเมือง                    
 5นายศาตพร    ลิมปเจริญกุล                    
นายกัณฑ์    ผ่องมหึง                    
 นายธิติ    ช่วยเกตุ                   
ชวภัทร์ ประเสริฐทองสุก                   
 9นายปรัชญ์นน    แก้วศรี                    
 10ชยุต    อังษานามชูโชติ                    
11 นายณัฐนันท์    ทองรักษ์                   
12 นายธนนชัย    ช่วยชูสกูล                    
 13นายรุชด์    แก้วคง                    
 14เด็กชายจีโร่    ปานดำ                    
 15นายณัฏฐกิตติ์    เผ่าชู                    
16  นายธนกฤต    นวลปาน                   
17 นายภูมิพัฒน์    ห่อเพ็ชร                    
18  นายรัชนาท    พิงพิทยากุล                   
19 นางสาวจันทิรา    อินชู                    
20 น.ส.ชุตินันท์ ประสานสงฆ์                    
 21น.ส.ณัฏฐณิชา ก้องพานิชกุล                   
 22น.ส.เบญญา เสรีเกียรติดิลก                    
23 น.ส.พิมพิศา  ชาญชัยชูจิต                    
24  น.ส.ภัครชนิต ประคองเจริกิจ                   
 25เยาวลักษณ์ ประทุมชาติภักดี                   
 26น.ส.วรสิตา    ถนัดสร้าง                    
 27นัฐกานต์    เกียรติขวัญบุตร                    
28  น.ส.รสกร    อัฒพันธ์                   
29  น.ส.สมิตา    ทองคง                   
30  น.ส.พัณณิตา    สกุลเด็น                   
 31 น.ส.พิชญานิน    ชูติพัฒนะ                   
 32 น.ส.วิภาดา    สุทธิรัตน์                   
 33 น.ส.ธนพร    ละอองวิจิตร                   
 34 นันทิชา    กุลชัยธนโรจน์                   
 35 น.ส.ปวริศา    แก้วชื่น                   
 36พิมพกานต์    อึ้งสถาพรผล                   
 37 น.ส.กชพรรณ    จันทร์สุข                   
 38 กนกกาญจน์    แก้วจันทร์                   
 39น.ส.นูรอัยนี    เบ็ญอาหลี                    
 40 น.ส.บุญฑริกา    ศรีวะปะ                   
41  น.ส.พัฒนา    อุ่นคำ                   
42  น.ส.กัญญพร    ลอยจิ้ว                   
43น.ส.จุฬาลักษณ์    ชัยรักษา


 44 น.ส.ณัชชา    จิรันดร                   
 45 น.ส.รวิสรา    กาญจนสวัสดิ์                   
 46 น.ส.สุธาวัลย์    จันทร                   
 47 น.ส.อิศรีย์    สาแมแน็ง                   
 48 น.ส.ปัญจาภรณ์    หมัดง๊ะ                   
 49 น.ส.กรภัทร    พันธ์อุบล                   


                                       


Comments