บันทึกคะแนน ม.4/11

 เลขที่
ชื่อ 

กลุ่ม 

2
0

   13/                   
  คะแนน  

 1พงษ์สรรค์  ศิริรัตน์  52ข/ 
 3 นายภูริ  นครศรี  7ขข/


  
 4 เปมทัต  จันทร์หอม  52ขปานามา/

  
 5พงศธร  สิทธิพันธ์  3ขข/

   
 7 นายวริช  ชูดวง   52ข/    
 8 กนกพร  แซ่ตัน  -1 122/     
 9ธัญรดา  สุวรรณรักษา -1 622/     
 10เปมิกา  เภรีภาส  -1 122/
    
 11วิรัญชลี  ขำมณี -1 722 /
    
 12สุดารัตน์ ยงเกียรติฯ -1 422/
    
 13จิดาภา  แซ่เอียบ  -1 122/
    
 14 เจ้้าจุฑา  สมเชื้อ -1 422บราซิล/


  
15  ณัชพร  อุดมรัตน์ +2 222/
    
16  ธภัสชนก  คุณาทรฯ -1 422อาเจนฯ/

   
 18 เนตรชนก  อินนุพัฒน์ -1 622/

   
 19 ธนาภรณ์  บุญกาญจน์ -1 62 2/

   
 20 ปัทมานันท์  อิ่มทรัพย์ -1 122/

   
21  พรชิตา  เลาหทัยชนก -1 322/
    
 22 ภาณินนุช  รัตนะ -1 622/


  
 23เมญาณี  เพชรชี +2 2ก2/ 
 24รุ่งทิวา  ชุมโชติ  +2 222/


  
 25ศรัณย์พร ตันตินราฯ -1 32 2/

   
 27อันดามัน  บรรจงการ  -1 42 2/

   
28 นายธิติ  เพชรบุญ  +2 2ก2/
    
 29เพชรรัตน์   แซ่ลิ่ม -1 722/
    
30 ปิยธิดา  สัตรัตน์  -1 622/

   

*สีม่วง  -  ออกแล้ว
งานวิเคราะห์
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  7 กลุ่ม   วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดี ดังนี้
1. หัวหน้ากลุ่มแบ่งเนื้อหาเพื่ออ่านทำนองเสนาะ(เก็บคะแนนรายบุคคล)นำไปฝึกอ่านที่บ้าน
2. ช่วยกันเขียนสรุปเนื้อหา เรื่องราวเป็นร้อยแก้วในตอนที่ได้รับมอบหมาย(10 บรรทัด)
3. เลือกตอนที่ชอบ 1 ตอน 5-6 บท อ่านทำนองเสนาะรายกลุ่ม(เก็บคะแนนรายกลุ่ม)
4. ช่วยกันวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีเรื่องอิเหนาใน 3 ด้านตอไปนี้ หัวข้อละ 5 บรรทัด
                                - คุณค่าด้านวรรณศิลป์
                                คุณค่าด้านเนื้อหา
                               
 คุณค่าด้านสังคม
5. รวบรวม  1 - 4 เพื่อนำเสนอในคาบต่อไป

Comments