การนำเสนอรายงาน 5/19

 ชื่อ - สกุล หัวข้อรายงาน หมายเหตุ
1.นายไตรสิทธิ์    ธนมั่นเศรษฐ์
2.นายกฤติน    ช่วยนุกูล
3.นายบุญการย์    กาญจนะ
4.นายเสริมสุข    ชินวุฒิวงศ์
5.นายประมุข    กุณฑลวัชระ
6.นายภานุพงศ์    เอกธิติพงศ์
7.นายเมธวัช    คงวัดใหม่
8.นายฐิติวัสส์    เวชศาสตร์
9.นายดลภัทร    พรมนุกูล
10.นายสรวิชญ์    ปลอดทอง
11.นายคณิศร    เก้าเอี้ยน
12.นายกวิณภพ    พรหมนวล
13.นายคเชนทร์    ไชยชูลี
14.นายจักรพงศ์    แก้วจังหวัด
15.นายณัฐภัทร    ฤทธิขาบ
16.นายนิพิฐพนธ์    ศรีเพ็ชร
17.นายปรมินทร์    สุวรรณขำ
18นายพงศธร    ตันตะยาภิรมย์กุล
19.นายภูมิปัญญ์    อุทัยพันธ์
20.นายอรรถกร    ชูแก้ว
21.นายรุสดี    ธรรมโชติ
22.นายเราะห์มัน    ยะโก๊ะ
23.นายฮานีฟ    สาแลแม
24.นายกานต์    กลับนวล
25.นายจิรกร    กสิกรรมไพบูลย์
26.นายฌณัฐนพ    มีบุญ
27.นายเมฐณัติ    คงปาน
28.นายรุสดี    หลีเหร็ม
29.นายศิรวิทย์    สวนนุช
30.นายอาซิสคาน    ฮายาดัด
31.นายอาสัน    แก้วศรี
32.นายธนัชส์วรรธน์    ประสมชาติ
33.นางสาวอัญมณี    เนาวสัน
34นางสาววรางคณา    วัลย์วิน
35.นางสาวภัสสรา    สุขกาญจนะ
36.นางสาวกรกนก    เธียรโชติ
37.นางสาวกีรติกา    อุบลขาว
38.นางสาวอชิรญาณ์    เติมสายทอง
39นางสาวชนาภา    จินดาวงศ์
40.นางสาวณัฐริกา    บัวแก้ว
41.นางสาวนฤชยา    โพชะเรือง
42.นางสาวนิภาธร    พะสริ
43.นางสาวปาริชาติ    สังขาชาติ
44.นางสาวเพชรลดา    รักษ์วงศ์
45.นางสาวสาธนา    สุขเกษม
46.นางสาวอรยา    จันชัยชิต
  
   

Comments