การนำเสนอรายงาน 5/13

 ชื่อ - สกุล/ชื่อผลงาน  หมายเหตุ
1.นายอินทัช    เอี่ยมโอภาส/ 0
2.นายแทนชนก    มุสิกธรรม/0
3.นายปฐมพงศ์    อารีสุข/2
4.นายราเชน    ปานุกูล/2
5.นายสหรัฐ    บัวตูม/0
7นายทวีสิน    จันทพงศ์พิวัฒน์/0
8นายพศวีร์    ยุรพันธ์/0
9.นายรัตนศักดิ์    อัตบุตร/0
10.นายบัณฑิต    จันทร์ทอง/2
11.นายณัฐพล    บุญฤทธื์/2
12.นางสาวคีตาญชลี    หิรัญพฤกษ์/2

13.นางสาวประดับมุก    จุลนวล/2
14.นางสาวกิ่งแก้ว    แซ่ตั้ง/0
.นางสาวสวรส    เตชวิวรรธน์/2
15.นางสาวณัฐศิรตา    แซ่ด่าน/0
16.นางสาวสุตาภัทร    เอกธนาธรณ์/0
17.นางสาวธนิษฐา    จินนาคุณ/2
18.นางสาวพรรษฐิตา    แก้วจังหวัด/2
19.นางสาวสมิตา    ปรีชาชน/2
20.นางสาวสายธาร    สุริยศราญสุข/2
21.นางสาวสุปวีณ์    กาญจนรุจิ/2
22.นางสาวโชติรส    ตรีรานุรัตน์/2
23.นางสาวทิพากร    ไชยประสิทธิ์/0
24.นางสาวนรีรัตน์    เซ่งสวัสดิ์/0
25.นางสาวพิยดา    เพ็ชรมุณี/2
26.นางสาวกาญจนา    ธรรมวาโร/0
27.นางสาวกีรติกา    ทองสม/2
28.นางสาวญาณิศา    ศรประสิทธิ์/0
29.นางสาวณัฐธิดา    เสนีย์/2
30.นลพรรณ    วิชัยโรจน์ภิรมย์/0
31.นางสาวนาดียา    หลีขาว/2
32.นางสาววิมลพรรณ    เพ็ชรรัตน์/2
33.นางสาวศุภกานต์    พัฒนพิสุทธิ์/0
34.นางสาวณัฐนรี    แก้วมณี/2
35.นางสาวปวีณ์นุช    บุญเลิศ/2
36.นางสาวพรพรรณ    หนูรักษ์/2
37.นางสาวพิชามญชุ์    กองเม่ง/2
38.นางสาวเพ็ญพิชชา    เทพศรี/0
39.นางสาวมนสิชา    จันทกาญจน์/2
40.นางสาวอมรทิพย์    จันหนู/2
41.นางสาวญานิกา    แกมไทย/2
42.นางสาวรสนันท์    สุขเอียด/0
43.นางสาวรัชนีภร    ละอองเทพ/2
44.นางสาวปาณิสรา    สุวสิริกุล/2
45.นางสาวกนกพร    โพธิ์ร่มเย็น/0
46.นางสาวพนิดา    ตัวตน/2
    
1. บุคคลสำคัญในสงครามโลกครั้งที่ 2
2.อารยธรรมโรมัน
3.ยางพารา
4.เบียร์:เครื่องดื่มมหัศจรรย์
5.สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสงครามยุทธหัตถี

7..................................................***
8..................................................***
9
.แหล่งท่องเที่ยวเมืองตรัง

10.พริก

11.เปิดโลกกว้างคอมพิวเตอร์
12.วรรณศิลปินแห่งชาติ

13.ตำนานเทพปกรณัมกรีก
14.มะรุม ขจัดสารพัดโรค
.12ยาเสพติดควรรู้
15.สิงโตโอโหมันตัวใหญ่
16.ป่าไม้
17.รอตไวเลอร์:รปภ.ผู้ซื่อสัตย์
18.โรคเบาหวาน:ภัยร้ายใกล้ตัว
19.โหระพา
20.งูพิษ
21.นิเทศศาสตร์
22.ยอ:สมุนไพร:สมุนไพรล้ำค่า
23บัว ราชินีแห่งไม้น้ำ

24.
โรคหวัด อันตรายใกล้ตัว
25.
100 ชื่อลือนามในสงครามไทย-พม่า
26.เสียงบรรเลงเพลงชั้นครู
27.ข้าว:ธัญญาพืชที่สำคัญที่สุดในโลก

28.อาหารขยะ
29.สวยด้วยคอลลาเจน
30.ใบชายอดแห่งสมุนไพร
31.ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
32.การถนอมอาหาร
33.โรคหัวใจ
34.สมุนไพรไกลโรค
35.ขนมจีน
36.มหัศจรรย์หอไอเฟล
37.ระวัง กระดูกเสื่อม
38.ติ่มซำ:อาหารเช้าที่น่าสนใจ
39.สตรอเบอรี่:ผลไม้เมืองหนาว

40.การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
41การลดความอ้วนแบบนับแคลอรี
42.ปลากัดไทย
43.อาหารเสริม บำรุงสุขภาพ
44.ภาวะโลกร้อน
45.โทรศัพท์เคลื่อนที่:เครื่องมือสื่อสารล้ำสมัย
46.มารยาททางสังคมที่ควรรู้
 0
 


หน้าเว็บย่อย (1): การนำเสนอรายงาน 5/15
Comments