การนำเสนอรายงาน

                        ขั้นตอนการทำงานของนักเรียน 

  ที่                                    
     รายการ
    
คะแนน

 
 
หมายเหตุ
  1. กำหนดชื่อเรื่อง 5  
 ขียนโครงเรื่องและส่งโครงเรื่อง 10 
 บทนำ10  
 สอบ(เปลี่ยนเป็นคุณลักษณะ 1.โดยดูจากสมุดบันทึก)5  
 2บทคัดย่อ 5   

เนื้อหา(สมบูรณ์ 10 คะแนน,อ้างอิงใน 10 คะแนน)20  
  บรรณานุกรม  
  ภาพรวม(ปก,ภาคผนวก,การเรียงลำดับ,การเข้าเล่ม, การพิมพ์) 5  ดูกติกา 2
 กิตติกรรมประกาศ  5   
 3 นำเสนอผ่านสื่อ Social media online 10  ดูกติกา 3
  นำเสนอในห้องเรียน15   ดูกติกา  1
  คุณลักษณะ 2 (ดูจากเว็บไซด์) 5
 

  กติกา 1   งานของนักเรียนต้องเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ส่วนการนำเสนอ วัน                                   เวลาตามที่ตกลงกัน

  กติกา 2     การพิมพ์รายงาน  ดูวิธีการพิมพ์รายงาน +องค์ประกอบ คลิก   เข้าเล่มรายงานโดยเข้าปกสันกาว ปกสีไม่มีลวดลายใดๆ
  กติกา 3   -ให้นักเรียนบันทึก(Save)งานที่เสร็จสมบูรณ์ของนักเรียนเป็นไฟล์ Word ส่งไป                          เก็บไว้ที่ เว็บบอร์ดของนักเรียน

                    -แปลงเป็นไฟล์  Pdf. นำไปไว้ที่เว็บบอร์ดทุกหน้า

                        -ให้เพื่อนนักเรียนเข้าไปแสดงความเห็น จำนวน 50 คอมเมนต์


********สรุปสิ่งที่ต้องส่งในวันนำเสนอรายงาน*********     
                                1.ข้อมูลในเว็บบอร์ด+จำนวนผู้เข้าชม      
                                2.สมุดบันทึก พร้อมข้อมูล                       
                                3.รายงานที่สมบูรณ์ 1 เล่ม                       


***ต้องทำงานของนักเรียนให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ***

             คลิกเข้าไปในห้องของตนเองเพื่อนำเสนอผลงาน

มีวิธีการที่ต้องเปลี่ยนแปลงดังนี้

       1.ต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยกำหนดให้ใช้ดังนี้
                1.1.ชื่อนักเรียนอังกฤษ(ไม่ต้องใช้นามสกุล)
                1.2.เลขห้อง
                1.3.ตัวอย่าง ชื่อ โสภณ ฉิมพลีศิริ (sopon  chimpleesiri) ห้อง5/20 ชื่อผู้ใช้คือ
sopon20

        2. เข้าสู่ระบบ โดยใช้ชื่อและพาสเวิร์ดที่นักเรียนกำหนดเอง
          3. ส่งงานอีกครั้ง เริ่มด้วย ชื่อเรื่อง   โครงเรื่อง  
โครงร่าง  การหาข้อมูล 10 ตอน
          4. พิมพ์ข้อมูลทั้ง 10 ตอน ลงในเว็บบอร์ด


          5. ภาระงาน 27-31มกราคม 2557
                5.1  ศึกษาเรื่อง การเขียนบทคัดย่อ จากหนังสือ  หรือ  คลิกที่นี่
                5.2  เขียนบทคัดย่อของตนเองลงในกระดาษร่างและคัดลอกลงในสมุดบันทึก
                5.3  
พิมพ์บทคัดย่อของตนเองลงใน Word  แล้วโพสต์ลงไปในเว็บบอร์ด


           6.ภาระงาน 3 - 7  กุมภาพันธ์  2557
                    6.1  ศึกษาการเขียนคำนำและ เขียนคำนำ ลงในสมุด /พิมพ์ลงในเว็บบอร์ด
                    6.2 
 ศึกษาการ เขียนบทสรุป และเขียนบทสรุปลงในเว็บบอร์ด
                    6.3  ศึกษาการเขียนบรรณานุกรม และเขียนบรรณานุกรมลงในเว็บบอร์ด


            7.ภาระงาน 10 - 14 กุมภาพันธ์  2557
                    7.1 อ่านและเรียบเรียงเอกสารทั้งหมด
                    7.2 ศึกษาการเขียนอ้างอิง และเขียนอ้างอิง
                    7.4 ทบทวนเนื้อความทั้งหมด
                    7.5 เขียนกิติกรรมประกาศ
                    7.6.จัดทำรูปเล่มที่สมบูรณ์


 ห้อง 5/13ห้อง5/15ห้อง 5/17 ห้อง 5/19 ถาม-ตอบ
                       
                                                         ผลการเรียนรู้และอัตราส่วนคะแนน
                               รายวิชา I32202 การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)
                                                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

หน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

ชั่วโมง

K

P

A

1.ออกแบบโครงร่าง(Design Outline)

วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง


10

5

25

-

 

รวมหน่วย 1

10

5

25

-

2.เรียบเรียงรายงาน

(Writing Report)

*เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย ความยาว  4,000 คำ

18

5

30

5

 

รวมหน่วย 2

18

5

30

5

3.เสนอสารการเขียน

(Show and Share)

3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual presentation) หรือกลุ่ม (Oral  panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย

4 เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใช้การสนทนา/วิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-conference , Social media  online

5. เห็นประโยชน์และคุณค่าการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์

10

 

2-

-

 

 --

10

  

105

-

 

23

 

รวมหน่วย 3

12

-

25

5

 

รวม

40

10

80

10