ยินดีต้อนรับ นักเรียนห้อง ม.4/17 ครับ

1. กลุ่มเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์10 11 12 13 ปภ. แฟน
 2.ประโยชน์  ลิ้มรสเจริญ 3 3 5 5 5 5 5 5 2 5 4 1012
 7.ณัฐมาศ  สันสาณ 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 1512
 30.กีรติกา  เสนแดง 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1212
 14.เมทินี  สิงห์โส 4 5 5 5 5 5 5 4 2 2 3 1612
 27.ธัญญาพร  ชินวิรัตน์ชับ 1 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 2 1612
 37.จีรวรรณ  สาระพางค์ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1412
 44.มนัสนันท์  รัตนะ 4 5 5 5 5 50 5 5 5 0 5 4 1512
 50.อุรวี  สุขศิริปวร 4 5 5 5 5 4 5 3 4 3 3 4 1212
              
4. กลุ่มสถาพร ศีสัจจัง10 11 12 13 ปภ. แฟน
 7.อรรตพล  หลิมทิพย์445533434525314 13
  11.ชญานิส  กิจวิจิตร445534333534311 13
  15.กันต์กนิษฐ์ ขุนทอง 1 5 5 5 5 3 3 3 3 5 3 43 15 13
  16.วรรณศิริ  แก้วคล้าย 5 4 5 5 4 3 3 3 5 4 3 3 13 13
  17.วรสิ  หิรันต์กิติกุล  5 5 5 5 5 4 45 5 5 4 5 0 14 13
  18.ศุภกานต์  ชีวชัชวาล 3 3 5 5 3 3 5 3 5 0 3 9 13
  25.บุณยวีร์  อัจฉริยพันธ์455554344540013 13
 38.กุลริศา เทพพิชัยยานนท์ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16 13
  49.อภิสรา  งานกรุณาธิการ 55555 5 5 5 3 5 310  13
                           
4. กลุ่มศักดิ์สิริ  มีสมสืบ10 11 12 13 ปภ. แฟน
 1.จิรัฏฐ์  อาคาสุวรรณ 4 4 5 5 3 2 4 3 1 5 4 4 5 12 12
 8.อลงกรณ์  ทองเอียด 3 2 4 5 5 3 3 5 5 3 4 3 15 12
 13.โชติกา  ณ สงขลา 5 5 5 5 5 0 4 0 5 0 0 0 12 12
 47.ศุภิสรา  มณีนวล 4 5 5 5 4 4 0 4 0 5 0 0 0 10 12
 

 
                            
3.กลุ่มมนตรี  ศรียงค์10 11 12 13 ปภ. แฟน
 4.ธุวานนท์  พิริยะการสกุล 3 5 5 5 5 3 3 4 5 5 0 0 0 10 12
 5.พงศ์พีระ คงทอง 0 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 4 3 12 12
 12.ณัฐสุดา  วังสัตฯ 5 4 5 5 4 3 3 5 5 3 3 16 12
 21.ฎาวดี  แดงน้อย 5 5 5 5 5 5 5 5 54 54 14 12
 34.วิภาวรรณ จารุนิภากร 3 4 5 5 0 3 5 3 5 5 4 3 3 11 12
 37.กฤตพร  ศรีแสงแก้ว 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 17
 12
 40.ณัฏฐา หอมแก้ว 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 3 5 3 16 12
 48.สวรส  สมศักดิ์ 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 0 5 3 11 12

5. กลุ่มจีรนันท์  พิตรปรีชา10 11 12 13 ปภ. แฟน
 3.ชนณเดชน์ มณีนวล 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4 3 3 9 12
 6.มนุเชษฐ์  มโนวิไลกุล 2 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 13 12
 26.การะเกต  บุญฤทธิ์ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 12
 27.กุสุมา  บุญฤทธิ์ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16 12
 28.ณํฐนันต์  บัวแก้ว 5 5 5 5 544 5 54 5 4 16 12
 30.พัสวี  ลิ่วพงษ์สารสิน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16
 12
 31.ลัดดา  พงศ์สิริวิโรจน์ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16 12
 32.สุจิตรา  กรกฎ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 12
 20.ชวิสรา  หนูเอก 5 5 5 5 54 5 5 5 5 5 14 12

6. กลุ่มอังคาร กัลยาณพงศ์10 11 12 13 ปภ. แฟน
 19.จุฬาลักษณ์ วรดิษฐ์วงศ์ 2 0 5 5 3 2 0 3 3 5 0 2 0 11 12
 22.ณัฐวดี  รองสวัสดิ์ 5 3 5 5 3 4 5 4 5 5 3 5 5 15 12
 23.นิภาพร  โต๊ะยุโส๊ะ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 16 12
 24.ชาลิณี  ชุมภูแก้ว 5 3 5 5 3 5 3 3 5 2 3 16 12
 35.หยกบูรพา ลูกหนุมารเจ้า 2 2 5 5 3 2 5 3 4 5 4 3 4 17 12
 36.อานามิกา  เมตตามตะกุล 3 4 5 0 4 2 3 4 0 3 0 10
 12
 41.ณัฐนรี  ภัยมณี 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 4 5 3 17 12
 42.นีรนรี วงศ์ปริยกุล 5 3 5 5 3 3 5 3 3 5 3 4 4 17 12
 43.นิลนารา  อริยพฤกษ์ 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 3 3 3 15 12
 45.โยษิตา  ชาติละออง 5 4 5 5 5 4 3 5 5 3 3 3 15 12
 
บุษราภรณ์  เกื้อเส้ง ไม่มีกลุ่ม
Comments