สั่งงาน_ร้อยกรองสร้างสรรค์

 ลำดับ

 ว/ด/ป.สั่ง

ชื่องาน

 รายละเอียด

  ว/ด/ป.ส่ง

 หมายเหตุ

 1.

20 พค  54

 เขียนแผนที่ความคิด 2 หัวข้อ
 1.รูปลักษณ์และลักษณะบังคับของร้อยกรองไทย
2.สุนทรียภาพ/สุทรียรสในงานเขียนร้อยกรอง
 3 มิย
 54
 1 แผ่น
 
1 แผ่น

 2.

20 พค  54

แฟนพันธุ์แท้กวี งานรายกลุ่มๆละ 5-7 คน กลางเดือน กค.

 กลุ่มเดิม

 3

 3 มิย 54

 กาพย์ยานี 11

 งานรายกลุ่มๆ
ประเด็น ไหว้ครู

 13-17 กค.

  กลุ่มเดิม

 4

 13-17 มิย.54

ยานี 11,ฉบัง 16สุรางคนางค์ 28
 งานรายบุคคล
คนละ 2 เรื่อง

 20-24 มิย

 รายบุคคล

           
           
           
           
Comments