ร้อยกรองสร้างสรรค์ ม.4/19

 กลุ่มเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์10 11 12 13 ปภ.  แฟน/
 นายธีม    ฉายกะพันธ์ 3 - - - - - - - - - - - 8 12
 นายธีรภัทร    จรณโยธิน 3 5 0 3 3 3 0 3 2 0 4 4 13 12
 นายภานุมาส    สุขเพชร 3 5 ศ 2 0 2 2 ศ 2 2 3 3 12 12
 นายวีรพงษ์    จ่ายพงษ์ 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 14 12
 นายสิทธิ์ทัศน์    ศรีวะปะ 5 5 0 0 4 4 5 313  12
 นางสาวศุภิสรา    โกศลพฤทธ์ 5 5 5 5 5 4 0 2 2 4 13 12
นายนฤเบศ    เฟื่องฟูขจร    *****

 กลุ่มสถาพร  ศรีสัจจัง10 11 12 13 ปภ. แฟน
 นายอัครพนธ์    สงสุวรรณ์ 3 2 1 5 1 5 0 0 4 3 9 12
 นายคมกฤษณ์    อุไรรัตน์ 0 0 0 ศ 0 5 4 0 0 0 4 9 12
 นายพิพัฒพงศ์    อรทัย 3 0 2 4 4 5 0 5 912 
 นายเฉลิมพล    คงพูน 5 4 0 3 3 0 3 0 0 0 4 12 12
  นายชัยมงคล    แซ่ว่อง030300000218 12
 นายพีรณัฐ    หนูเมือง30033 13301033 11 12
 นายเอกณัฏฐ์    พิสุทธิ์โกเมน40042    ศ
020003114  12
            
 กลุ่มศักดิ์สิริ  มีสมสืบ10 11 12 13 ปภ. แฟน
 นายพีรวิชญ์    ชีวพิทักษ์ผล 2 3 3 2 0 0 5 1 12 12
 นายธีร์ธวัช    สังข์ขาว 3 0 4 5 0 2 0 0 3 0 3 3 10 12
 นายประชา    ยอดสวัสดิ์ -- - - - - - - - - - - - - 8 12
 นายบวรพันธ์    นภาพงษ์ 3 ศ ศ ศ ศ ศ 5 5 5 0 0 1 3 10 12
 นางสาวจรรธิยา    วงศ์กระจ่าง 3 ศ ศ ศ ศ 3 3 4    ศ  5 4 13 12
 นางสาวชวัลนุช    สุขพรหม 4 555ศ ศ  3 2 2 4 4 13 12
 นางสาวณัฐวรรณ    จันทรโชติ 4 4 2 5 5 ศ 2 2 2 5 4 13 12
 นางสาวพัสตราภรณ์    ศรีอนันต์ 2 44 5 5 0 0 0 3 0 5 3 11 12
 นางสาวสุทธดา    ไหมแก้ว - - - - - - - - - - - - - 11 12
                            
กลุ่มมนตรี  ศรียงค์10 11 12 13 ปภ. แฟน
 นายกตัญญู    บุญพันธ์ 2 4 0 0 2 0 0 0 0 3 111 12
 นายวีรภัทร    หลงสวาท ศ 3 2 4 0 0 4 0 0 3 210 12
 นายวีรพงศ์    ณรงค์กูล - - - - - - - - - - - - -11 12
 นายจิรายุ    มูนีกุล 5 5 4 3 0 2 0 0 0 0 4 110 12
 นายกิฟฟฟารี    กาเหาะ 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 8 12
 เด็กชายศรัณย์    หีมสุหรี - - - - - - - - - - - - - 9
 12

 กลุ่มจีรนันท์  พิตรปรีชา10 11 12 13 ปภ. แฟน
 นายกฤตธนา    สัตรัตน์ 0 5 4 5 0 0 2 4 2 0 0 3 8 12
 นายณัฐพงค์    ไพนิรันดร์ 2 2 ศ 0 3 0 0 0 2 9 12
 นายทวีชัย    สังข์รุ่ง 4 5 3 0 3 0 0 0 3 11 12
 นางสาวชลิดา    กิตติพงษ์พันธ์ 5 5 5 2 ศ 2 ศ 2 0 2 4 311  12
 นางสาวโชติกา    ตันชะโล - - - - - - - - - - - 7 12
 นางสาวปริทัศน์    ศรีระสันต์ 2 5 3 5 2 3 2 3 5 5 0 5 4 11
 12

ไม่มีกลุ่ม10 11 12 13 ปภ.  แฟน
 ชัยมงคล030300000208 *
 พีรณัฐ หนูเมือง 3 0 3 1 3 3 0 1 0 3 4 11 *
 เอกณัฐ  พิสุทธิฯ 4 0 0 ศ 0 0 0 0 3 1 14 *
คมกกริช เอกรัตน์052050000021ขส *

 กลุ่มอังคาร กัลยาณพงศ์10 11 12 13 ปภ. แฟน
 นางสาวกานต์ธิดา    ทุ่มคง 3 2 2 2 3 0 4 2 2 5 411  12
 นางสาวณัฏฐ์    ตรีแจ่มจันทร์ 5 5 2 ศ 2 3 3 5 3 5 513  12
 นางสาวธนพร    แซ่เตี้ยว 5 5 5 5 2 5 2 5 3 5 2 514  12
 นางสาวธัญญารัตน์    ขอนจันทร์ 4 0 5 2 0 2 4 4 12 12
 นางสาวเวธกา    ทองศรี 3 0 0 1 1 2 0 0 0 2 3 3 12 12
นางสาวสายธาร    แซ่เจน545552344525514 12
 นางสาวสุมิตรา    เถาถวิล 2 0 3 0 3 ศ 0 0 0 0 0 3 ขส 12
Comments