ยินดีต้อนรับ นักเรียนห้อง ม.4/15 ครับ

 กลุ่มเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์10 11 12 13 ปภ. แฟน
 27.ณัชชา  ผดุงคุณธรรม 5 516 12 
 31.ธารารัตน์  กาฬจันโท515  12
 34.นัทธมน ลักษณาวงศ์ 415 12 
 43.ชวัลรัตน์ ทองแท่น418  12
 46.อนัญญา  เกิดทรัพย์ 5 5 5316  12 

 กลุ่มสถาพร  ศรีสัจจัง10 11 12 13 ปภ. แฟน
 ชัญญานุช นาคคง 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
 ปรางสุรางค์ 4 0 5 0 0 3 0 4 5 2 0 0 - 15 0
 กุลณัฐ2 25534 3 5 25 ศ 4 11 0
 

 
            
 กลุ่มศักดิ์สิริ  มีสมสืบ310 11 12 13 ปภ. แฟน
 2.วรวุฒิ  ขุนนุ้ย 5ศ 17  0
 6.กีรติ  สกุลคง 55405515  0
 7.จักรกริศณ์  ผดุงศักดิ์3216  0
 8.ณัฐศักดิ์  เจริญศิลป์ 517  0
 9.ทศวรรษ  ฉีดเสม 0 0 5 3 0 2 2 5 5 0 4 15 0
 10.ปฎิภาณ  รัตน์จันทร์ 5 0 5 3 4 2 0 2 5 0 2 2 0 14 0
 11.ศิรวัฒน์  สุขยะฤกษ์ 3 5 3 2 1 1 2 5 5 1 5 16 0
 13.กฤษณพน  จันทวงศ์ - - - - - - - - - - - - 13 0
 14.ณัฐภัทร  ถาวรกิจ 3 0 5 3 2 0 2 0 2 11 0
                            
กลุ่มมนตรี  ศรียงค์10 11 12 13 ปภ. แฟน
12.นพรัตน์  บุญนุ้ย 5 55 0 3332 3 0 25 14 11
 22.ชมตรี  ธิติปราโมทย์ 3 0 0 5 15 11
23.ธนิสร  กลิ่นวรากร 0 5 0 3 3 3 0 3 0 0 0 4 13 11 
 33.ณัชชารัตน์ พูนทอง   5 0 0 0 0 0 15 11 
 44.ธิติมา  นพรัตน์ 5016  11 
 32.ภัสสฤณก์  ไชยงาม 5 5 4 0 0 0 015 
 11 
 39.ปวีณรัตน์  สอนชัด 4 0 5 5 5 3 2 3 2 0 0 0 5 15 11 
 47.อาภาสุภางค์  โยธาทิพย์ 0 3 0 0 16 11 
  36.รวิกานต์  ลางคุลเกษตริน 45      4 15 11

 กลุ่มจีรนันท์  พิตรปรีชา10 11 12 13 ปภ. แฟน
 นิคอเล็ด    เจ๊ะเมาะ 213  12
 รัฐนันท์    ลิ่มฯ 5ศ 16  12
 ชาลิสา   ศรีวะโร 5 5 215  12
 ปานชนก  สุภัทรฯ 5 5 5 516  12
 พิชามญชุ์  แช่ม 5 5417  12
 วรินทร์ทิพย์  ทองฯ5 4 5 5 1 1 4 55 355 15
 12
 ชนากานต์ 3 - 5 - - - - - - - - - - 16 12
 แพรวา 516 12
  รัตติกา 5 3 5 5 5 2 1 4 5 1 5 ศ 514  12

 กลุ่มอังคาร กัลยาณพงศ์10 11 12 13 ปภ. แฟน
 3.ธนานนท์  น้าวประกุล 0 0 5 5 1 2 0 0 0 0 5 2 3 15 12
  5.เกียรติศักดิ์ แก้วเรือง 5 0 5 33 3 016  12 
 15.ธนพัฒน์  ศิริสมบัติ 55516 12 
 35.มณศิญา มณีโชติ 5 3 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 13 12 
 37.กชกร  วัชระนิมิตร 455515  12 
 38.ชนกสุดา  รักโข 514 
 12 
 40.กัญญาณัฐ  ทิพย์มณี 50 5 5 50 16 12 
 42.วชิรปราณี  วิสากาพงศ์ 5530000 13 12 
 
Ĉ
โสภณ ฉิมพลีศิริ,
13 ส.ค. 2556 22:11
Comments