ยินดีต้อนรับนักเรียน ห้อง ม.4/16 ครับ

 
0 กลุ่มเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์10 11 12 13 ปภ. แฟน
 นายธนวัฒน์    ศรีชู 5 5 5 5 5 5 0 ศ 0 0 3 5 0 12 0
 เด็กชายศุภกิจ    สุวรรณชาตรี 0 0 5 0 0 0 2 2 0 12 0
 นายปาณัสม์    เติมสายทอง 5 5 5 5 5 4ศ  ศ 0 2 2 5 0 14 0
 เด็กชายศวิษฐ์    เสรีเกียรติดิลก 5 0 5 5 3 4 ศ 0 0 0 0 0 11 0
 นายวรากร    ชุมทอง 5 5 5 5 5 0 5 4 0 3 4 2 5 14 0
                

0 กลุ่มสถาพร  ศรีสัจจัง10 11 12 13 ปภ. แฟน
 นายปฏิพล    หมัดยะมา 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 3 5 4 17 13
นางสาวกสิณา    ศรีละนนท์5254555454531313
นางสาวณัฐมล    อ่อนด้วง 4 4 5 5 5 3 2 3 2 4 14 13
 นางสาวนววรรณ    เรืองแก้ว 3 3 5 5 3 4 3 2 2 2 2 2 11 13
 นางสาวมธุรส    คชวรรณ์ 5 5 5 5 5 5 5 23 5 5 53 12 13
 นางสาววราภรณ์    พรหมเทพ 5 5 5 5 5 5 5 434 5 52 12 13
 นางสาววิชนาถ    ไพโรจน์ 5 5 5 53 5 5 5 5 5 5 14 13
 นางสาวสุนิสา    จันทร์พุ่ม 5 5 5 5 5 5 4 5 3 54 22 8 13
            
0 กลุ่มศักดิ์สิริ  มีสมสืบ10 11 12 13 ปภ. แฟน
 นายวิษณุกร    พูลขวัญ 0 0 5 0 3 5 0 3 0 0 3 0 15 12
 นางสาวชนิกานต์    ถาวร 3 5 5 5 3 3 3 3 ศ 4 0 ศ 14 12
 นางสาวชินานาถ    ฤทธิ์เทวา 5 5 53 5 5 ศ ศ 5 333 14 12
 นางสาวธาริสา    เมืองทอง 5 5 5 5 54 5 5 44 5 17 12
 นางสาวอริสา    อาดตันตรา 0 5 5 4 5 3 3 3 0 0 5 0 ขส 12
 นางสาวอันน์    บุญเลิศ 5 0 5 0 5 3 ศ 5 0 0 0 5 ศ 15 12
                
                            
0กลุ่มมนตรี  ศรียงค์10 11 12 13 ปภ. แฟน
 นายกฤษฎา    บุญมณี 2 5 5 1 4 ศ 2 0 0 0 0 14 12
 นายวรุณ    ขุนฤทธิ์ 5 0 5 5 5 0 ศ 0 5 0 3 0 15 12
 นายณัฏฐกิตติ์    คงเพชร


   ขส 12
 นางสาวรัชฎาพร    ชาติวัฒนา 5 5 5 5 2 5 3 3 3 3 0 15 12
 นางสาวอัญชิสา    ชุมทอง 3 3 5 0 0 2 4ศ  0 0 2 3 0 13 12
 นางสาวปณัสชา    จิตภักดี 5 5 5 4 4 5 3 3 3 3 4 0 15
 12
 นางสาวพรนภา    บุญสู่ 3 3 5 5 ศ 5 2 2 3 2 3 3 ศ 14 12
 นางสาวสกาวฟ้า    บำเรอจิตต์ 2 2 5 5 3 3 2 3 2 2 0 2 0 15 12

o กลุ่มจีรนันท์  พิตรปรีชา10 11 12 13 ปภ. แฟน
 นายกิตติพงศ์    แก้วบุญ 0 3 5 4 3 0 4 0 3 3 2 11 12
 เด็กชายสหรัฐ    พันธุ์เพชรนิล 3 5 5 5 2 5 4 3 2 3 4 4 15 12
 นายอุรเคนทร์    ทองรัตน์ 5 3 5 3 0 5 0 0 3 2 5 3 16 12
 นายทศวร    แก้วอ่อน 3 5 5 3 2 3 3 2 4 1212 
 นางสาวจิรภัทร    มากสุวรรณ์ 3 5 5 5 5 5 4 5 4 2 3 15 12
 นางสาวธวชินี    แก้วเมฆ 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 4 5 3 14
 12
 นางสาวพิมพิกา    กุลสัมฤทธิกร 3 5 5 ศ 5 ศ ศ ศ 3 3 14 12
 นางสาวสิริน    อัตตวิศาล 5 5 5 5 5 5 5 5 33 5 515  12


 0กลุ่มอังคารกัลยาณพงศ์ 1 2 3 5 6 7 8 9 1011  12 13 ปภ. แฟน
นายเศรษฐกิจ    ดำสี 4 0 0 0 5 4 4 0 5 0 0 0 13 13
 นายณัฐนันท์    นวลชุม 0 0 5 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 17 13
 นายนัฐพงค์    หมื่นทัณฑ์ 4 2 5 5 3 3 0 0 0 0 0 13 13
 นายอัศวิน    นิลยะรัตน์ 3 2 5 5 5 5 3 3 2 2 2 5 2 11 13
 เด็กหญิงธนิษฐา    สุวรรณวงศ์ 5 5 5 5 5 54 5 5 5 5 5 13 13
 นางสาวณัฐณิชา    โกศัยพัฒน์ 4 3 5 5 2 4 5 3 2 4 3 3 513 13
 นางสาวธนิยา    สิรินธราภรณ์ 3 4 5 5 4 5ศ ศ  3 3 3 2 ศ 14 13
  นางสาวศิรดา    จอมจันทร์ 5 5 5 5 5 5 34443 5 3 13 13
                
 ไม่มีกลุ่ม               

              
 นายสัณหพจน์    สงคราม 5 0 5 5 0 5 3 1 0 0 0 3 0   12  

 


 
Comments