**รายวิชา ท ๓๑๒๐๑_ร้อยกรองสร้างสรรค์**


คำสั่งงานของนักเรียนทุกห้องเรียนที่คาดว่ามีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์
1.เตรียมสมุดโรงเรียนขนาด 20 แผ่น 1 เล่ม เขียนลงในหน้าด้านขวาเพียงด้านเดียว
2.คัดลอกผังภูมิบทร้อยกรองประเภทต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสวยงาม 
    2.1 กาพย์ยานี 11    2.2 กาพย์ฉบัง 16       2.3 กาพย์สุรางคนางค์ 28
    2.4 กลอนสุภาพ    
 2.5 กลอนดอกสร้อย    2.6 กลอนสักวา
    2.7 โคลงสี่สุภาพ    2.8 อินทรวิเชียรฉันท์
3.คัดลอกบทร้อยกรองจากหนังสือหรือสื่ออื่นๆโดยอ้างอิงที่มาอย่างชัดเจนตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
   ใส่ลงด้านล่างของผังภูมิ ประเภทละ 4 บท 
4.นำส่งครูภายในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลาไม่เกิน 15.00 น. ณ สำนักงานปกครอง
5.หลังจากนี้ ผู้ที่ไม่ดำเนินการตามที่ประกาศจะไม่มีการปรับหรือพัฒฯาคะแนนอีก

คำสั่งงานของนักเรียนที่แก้ผลการเรียน 0
1.รวมกลุ่มกันกลุ่มละ 2-4 คน
2.เลือกงานในแฟ้มงานที่ได้คะแนนเต็ม (ลายเซ็นสิริโสภณ)ของแต่ละห้อง
3.นำงานที่ได้มาเรียงลำดับตามชนิดร้อยกรองตามลำดับกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์
4.นำมาเข้าเล่มโดยมีองค์ประกอบดังนี้ โดยออกแบบอักษรให้สวยงามเหมาะสม
    4.1 หน้าปก  เขียนดังนี้
                        (บรรทัดที่ 1)  รวมงานเขียนร้อยกรอง  รายวิชาร้อยกรองสร้างสรรค์
                        (บรรทัดที่ 2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/.....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
                        (บรรทัดที่ 3-5) รวบรวมโดย      1.ชื่อ.........................สกุล........... 
                                                                         2.
ชื่อ.........................สกุล............ 
                                                                         3.
ชื่อ.........................สกุล............ 
                        (บรรทัดที่ 6) ครูผู้สอน  นายโสภณ  ฉิมพลีศิริ
                        (บรรทัดที่ 7) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
    4.2  กระดาษรองปก  กระดาษเปล่า สีขาว
    4.3  ปกใน ข้อความเหมือนหน้าปก แต่พิมพ์ด้วยกระดาษสีขาว
    4.4  คำนำ  พิมพ์ว่า   ข้าพเจ้า 1.........2.........3.ได้รวบรวมผลงานเขียนของเพื่อนๆนักเรียนในห้อง.......เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการเขียนร้อยกรอง ให้ผู้อ่านและนักเรียนในรุ่นหลังที่เรียนรายวิชาร้อยกรองสร้างสรรค์ได้เห็นและหาแนวทางในการสร้างสรรค์งานเขียนของตนเองได้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การรวบรวมผลงานเขียนร้อยกรองครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเอกสารเล่มนี้ไม่มากก็น้อย
                        ขอขอบพระคุณครูโสภณ  ฉิมพลีศิริ ที่เปิดให้โอกาสคณะผู้จัดทำเลือกสรรเอกสารเพื่อนำมารวบรวมเป็นผลงานเล่มนี้ได้
                                                                                    คณะผู้จัดทำ
     4.5 ร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11(พิมพ์เป็นกระดาษ เอ 4 1 แผ่น)  ตามด้วยงานที่รวบรวม
    4.6 
ร้อยกรองประเภท................... ตามด้วยงานที่รวบรวม
    4.7 .......................................................................
 (ต่อจนครบประเภทงาน)
    4.7 รองปกหลัง ด้วยกระดาษเปล่า 1 แผ่น
    4.8 ปกหลัง สีเดียวกับปกหน้า
5.นำไปเข้าเล่ม  อาบพลาสติก
6.ส่งครูในวันที่ 18 ตุลาคม 2556  เวลา 09.00 น. ที่ครูโสภณ ห้องปกครอง
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 พ.ค. 2554 22:48 โสภณ ฉิมพลีศิริ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  34 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.พ. 2555 07:14 โสภณ ฉิมพลีศิริ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  467 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 พ.ค. 2554 05:31 โสภณ ฉิมพลีศิริ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  15 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 24 พ.ค. 2554 05:31 โสภณ ฉิมพลีศิริ
ċ

ดู
ssss  14 มิ.ย. 2556 21:31 โสภณ ฉิมพลีศิริ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  42 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 พ.ค. 2554 22:48 โสภณ ฉิมพลีศิริ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser