ม อ ง อ า เ ซี ย น  มอง  ห า ด ใ ห ญ่ วิ ท ย า ลั ย


บรมครูแห่งแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา
๏  คือแสงรวีวชิรช่วง                   ชนปวงประดุจพงศ์
มิ่งไม้และหมู่พระจตุรงค์             วนพันธุ์อำไพพราว
ผ่องโดยผดุงจริยวัตร                  พระดำรัสดำรงราว
โอบเอื้อประชาจิรสกาว                ธ สถิต ณ ดวงใจ
  ดุจนัยนาสหสเนตร                  ปริเวทนาใด
หลั่งทักษิโณอุทกไป                     ชนเปลื้องพิบัติเข็ญ
 โลมหล้าดำรู ธยุรยาตร              ทวิบาทสถิตเย็น
ถั่งถมกถาประดุจเห็น                    หฤทัยทวีหวาน
๏ เปล่งแสงสยามรตนเรือง          ขณะเบื้องบุราณกาล
ส่องทั่วสุทิพยสถาน                      คณนาอเนกสรรค์
  ด้วยธรรมประเทืองจตุรทิศ     สุจริตธำรงธรรม์
ควรค่าเฉลิมครุอนันต์                   นวมินทร์พระราชา